Kalen­der Stadt­fest Ron­nen­berg 2017

16. Juni 2017
 • Aufbau Stadtfest 10:00 - 12:00

  Tref­fen bei Hen­rik um alles auf den Fest­platz zu schaf­fen

 • Aufbau & Inbetriebnahme Schankwagen 15:00 - 17:00

  1. Andre­as Ben­dig
  2. Dani­el Nietsch
  3. Hermann-Josef Mersch
  4. Fer­di Bäu­ning
  5. Det­lef Nietsch
  6.

 • Schankwagen (1) 17:00 - 19:00

  1. Hel­mut Kit­ta
  2. Dani­el Nietsch
  3. Rüdi­ger Nol­te
  4. Fer­di Bäu­ning
  5. Det­lef Nietsch
  6. Ralf Ste­ge

 • Schankwagen (2) 19:00 - 21:00

  1. Hel­mut Kit­ta
  2. Jens-Christian Koch
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Fer­di Bäu­ning
  5. Gor­don Mac­Do­nald
  6. Ralf Ste­ge

 • Schankwagen (3) 21:00 - 23:00

  1. Hermann-Josef Mersch
  2.
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Fer­di Bäu­ning
  5. Gor­don Mac­Do­nald
  6. Cars­ten Heck­mann

 • Schankwagen (4) 23:00 -01:00

  1.
  2.
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Fer­di Bäu­ning
  5.
  6. Cars­ten Heck­mann

17. Juni 2017
 • Inbetriebnahme Schankwagen 12:00 - 13:00

  1. Sieg­fried Stolz
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

 • Schankwagen (1) 13:00 - 13:45

  1. Sieg­fried Stolz
  2. Horst Schnei­der
  3. Rolf Lucas
  4. Hel­mut v. Känel
  5. Eber­hardt Kowitz
  6.

 • Schankwagen (1b) Sangesschwestern 13:45 - 15:15
 • Schankwagen (2) 15:00 - 17:00

  1. Tho­mas Hei­der­hoff
  2. Horst Schnei­der
  3.
  4.
  5.
  6.

 • Schankwagen (3) 17:00 - 19:00

  1. Mari­an Las­ke
  2. Tho­mas Hei­der­hoff
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Gor­don Mac­Do­nald
  5.
  6. Ralf Ste­ge

 • Schankwagen (4) 19:00 - 21:00

  1. Mari­an Las­ke
  2. Kars­ten Krull
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Gor­don Mac­Do­nald
  5. Jens-Christian Koch
  6. Ralf Ste­ge

 • Schankwagen (5) 21:00 - 23:00

  1. Andre­as Ben­dig
  2.
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Gor­don Mac­Do­nald
  5. Denis Nietsch
  6. Cars­ten Heck­mann

 • Schankwagen (6) 23:00 - 01:00

  1. Andre­as Ben­dig
  2. Kars­ten Krull
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4.
  5. Denis Nietsch
  6. Cars­ten Heck­mann

18. Juni 2017
 • Inbetriebnahme Schankwagen 10:00 - 11:00

  1. Tho­mas Hei­der­hoff
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

 • Schankwagen (1) 11:00 - 13:00

  1. Hel­mut Kit­ta
  2. Horst Schnei­der
  3. Jens-Christian Koch
  4.
  5.
  6.

 • Schankwagen (2) 13:00 - 15:00

  1. Ralf Ste­ge
  2. Andre­as Ben­dig
  3.
  4.
  5.
  6.

 • Schankwagen (3) 15:00 - 17:00

  1. Ralf Ste­ge
  2. Andre­as Ben­dig
  3. Cars­ten Mau­ritz
  4. Denis Nietsch
  5.
  6. Fer­di Bäu­ning

 • Abbau Stadtfest ab 17:00

  1. Ralf Ste­ge
  2. Andre­as Ben­dig
  3.
  4. Denis Nietsch
  5. Kars­ten Krull
  6. Fer­di Bäu­ning

Veröffentlicht in